Regler og betingelser

​1. Enhver kollegianer er automatisk medlem af den i forhold til kollegiets bestyrelse forhandlingsberettigede kontingentfri organisation og har stemmeret i relation til denne. Møde afholdes 1 gang hvert halve år, i fællesrummet.

2. Det forventes at kollegianerne udviser hensyn overfor hinanden samt for anlæg, bygninger, inventar og udstyr.

Kollegiet har tegnet en almindelig Grundejer ansvarsforsikring, men ikke forsikringer der dækker private effekter eller privat ansvar, herunder glas-kumme forsikring.

Der skal i hverdage være ro på kollegiet mellem kl. 23-7, i ferier og weekender mellem kl. 01-08

Under eksamens perioder skal der være ro kl. 22 både hverdage og weekend.

3. Ved indflytning bør man i egen interesse konstatere at alt inventar er tilstede, da bortkomne eller ødelagte effekter vil blive modregnet i indskuddet. Der bør udvises passende relationer til forbruget af el, varme og vand.

Skader på inventar, vand, varme og el-installationer, skal straks meddeles viceværten.

4. Der udleveres 2 nøgler til hver lejlighed, samt 1 nøgle til lejlighedens postkasse. bortkomst af nøgler skal meddeles viceværten eller kollegiets kontor.

5. Rengøring påhviler beboerne. Affald skal anbringes i de dertil indrettede beholdere til: Almindeligt affald, glas, papir, mindre pap og batterier.

Fællesarealerne skal holdes ryddede, affald fjernes og havemøbler skal anbringes hensigtsmæssigt.

6. Biler, motorcykler, knallerter og cykler skal anbringes på de dertil indrettede pladser.

7. Det er endvidere ikke tilladt at holde større kæledyr som hunde og katte.

8. Meddelelser af aktuel art vil blive anbragt på opslagstavlen i vaskekælderen. Eventuelle anvisninger fra kollegiets kontor eller viceværten, skal følges.

9. Ved færdiggørelse eller evt. afbrydelse af studiet skal lejligheden fraflyttes. Korte praktikperioder op til 3 måneder er tilladt. Dispensation kun ifølge aftale.

10. Vedr. 2 værelses lejlighederne, skal begge ansøger fortrinvis være under uddannelse. Begge kan blive boende så længe den ene beboer er under uddannelse, aftjener sin værnepligt eller sejler som et led i uddannelsen. Når den ene af parterne er færdiguddannet, skal lejligheden fraflyttes senest 6 måneder efter.

11. Lejebetaling sker månedsvis forud til den 15. i måneden. Betaling skal foregå via tilmelding til PBS. Hvis betaling udebliver, eller der betales for sent, medfører dette øjeblikkelig opsigelse. Indskuddet betales forud før indflytning.

Reg nr. 0815 Kontonummer: 3531346040

12. Lejligheden opsiges med 6 ugers varsel. lejligheden fraflyttes den 20. i måneden. Eks: Flytning til den 1. juli: "Opsigelse 20. maj, fraflytning den 20. juni"

Ved flytning bliver lejligheden synet når den er fraflyttet, rengjort og evt. malet. Er man ikke tilfreds med det tilbagebetalte indskud, kan der ankes til bestyrelsen.

13. Fremleje er ikke tilladt.

14. Det er ifølge vedtægterne ikke tilladt at bo mere end 1 person i de èt værelses lejligheder. Overtrædelse medfører øjeblikkelig opsigelse.

15. Der må ikke opsættes navne skilte ud over de eksisterende. Ændringer meddeles til viceværten.

16. Når fællesrummet "Sumpen" benyttes til private fester, skal den person der står for festen meddele tidspunktet til Beboerråds formanden. Ligeledes er den person der står for festen ansvarlig for inventar og rengøring og vil blive gjort erstatningspligtig såfremt dette ikke er i orden. Erstatning opkræves umiddelbart efter det afholdte arrangement.

17.​ Brug af skydevåben på kollegiets område er strengt forbudt, dette medfører øjeblikkelig bortvisning. Lovligt erhvervede våben og ammunition skal opbvares i henhold til justitsministeriets bekendtgørelse nr. 997 af 19. oktober med senere ændringer. 

Generel i​nformation

Ansø​gning

Ønsker du at søge ind på A.P.Møller Kollegiet, sendes ansøgningsskema omhyggeligt udfyldt, tidligst 3 mdr. før indflytning. Ansøgningsskema finder du på www.apmoellerkollegiet.dk

Optagelse

Fortrinsret gives de studerende ved de maritime uddannelser i Svendborg. Da opsigelses varslet er 6 uger, kan du tidligst forvente svar 4 - 5 uger før indflytning.

Indflytning

Når indskuddet er betalt fremsendes nøgler i ugen op til indflytning. Nøgler kan efter aftale afhentes på kontoret. Finder du fejl og mangler i lejligheden når du flytter ind, skal disse meddeles til viceværten, herefter vil han sørge for at udbedre eller notere det, således du ikke hæfter for fejlen/manglen ved indflytning.

Beta​ling

Her anvendes PBS, betaling sker månedvis forud til den 15. i måneden.

Vaskeri

Her er 3 vaskemaskiner og 2 tørretumblere i kælderen under nr. 40


Opsigelse

Når dit studie afsluttes, skal du fraflytte din bolig. Opsigelse kan ske skriftligt eller ved henvendelse til kontoret. Lejligheden opsiges med 6 ugers varsel. Lejligheden skal fraflyttes den 20. i måneden af hensyn til klargøring.

Flytning

Du må male loft og vægge i stue og soveværelse ved fraflytning.

Maling + diverse hjælpemidler udleveres fra viceværten.

Fra indskuddet fratrækkes 5%, ca. 200,- kr. til en tapetfond.

Øvrigt malerarbejde og gulvlak afregnes i henhold til antal måneder du har boet her.

A. P. Møller Kollegiet
CVR: 41876417

A.P.Møller Kollegiet 96

5700 Svendborg - Åben i Google Maps